މަޖިލިސް ޓީވީ

މަޖިލިސް ޓީވީ އަރުޝީފް

ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ (2)

ޖަލްސާ: 19/2021/0/2
ތާރީޚް: 17 ޖެނުއަރީ 2021 11:00

ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ (1)

ޖަލްސާ: 19/2021/0/1
ތާރީޚް: 13 ޖެނުއަރީ 2021 20:30

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/3/9
ތާރީޚް: 21 އޮކްޓޯބަރު 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/3/8
ތާރީޚް: 20 އޮކްޓޯބަރު 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/3/7
ތާރީޚް: 19 އޮކްޓޯބަރު 2020 09:00

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA