މަޖިލިސް ޓީވީ

މަޖިލިސް ޓީވީ އަރުޝީފް

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 9 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/1/9
ތާރީޚް: 23 ފެބްރުއަރީ 2021 10:27

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/1/8
ތާރީޚް: 22 ފެބްރުއަރީ 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/1/7
ތާރީޚް: 17 ފެބްރުއަރީ 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/1/6
ތާރީޚް: 16 ފެބްރުއަރީ 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/1/5
ތާރީޚް: 15 ފެބްރުއަރީ 2021 09:00

2021 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2021/1/4
ތާރީޚް: 10 ފެބްރުއަރީ 2021 09:00

ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ (3)

ޖަލްސާ: 19/2021/0/3
ތާރީޚް: 19 ފެބްރުއަރީ 2021 10:00

ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ (2)

ޖަލްސާ: 19/2021/0/2
ތާރީޚް: 17 ޖެނުއަރީ 2021 11:00

ދައުރުން ބޭރުގައި ބާއްވާ ޚާއްޞަ ޖަލްސާ (1)

ޖަލްސާ: 19/2021/0/1
ތާރީޚް: 13 ޖެނުއަރީ 2021 20:30

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA