ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

ތަފާސްހިސާބު

11

މެންބަރުން

3

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

2

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

ގަވާއިދު ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ 3 ޖޫން 2024 ގައި ބޭއްވި، 20 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 2 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 111 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ދައުލަތުގެ ހުރިހާ މުއައްސަސާތަކަކުން ތަޢާރުފުކުރާ ގަވާއިދުތަކާއި އުސޫލުތަކާއި، ޢާންމުން ޢަމަލުކުރަންޖެހޭ އެންގުންތައް ތަޢާރުފުކުރަމުން ގެންދަނީ ޤާނޫނުއަސާސީއާއި ޤާނޫނުގެ ދާއިރާގެ ތެރޭގައިތޯ ބެލުމާއި، ގަވާއިދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ކުރާ މަސައްކަތްތައް ބެލުމާއި، އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 111 ވަނަ މާއްދާއިގެ (ހ) އިން (ކ) އަށް ބަޔާންކޮށްފައިވާ ކަންކަމާ ގުޅޭގޮތުން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ފުރިހަމަކުރުމަށްފަހު، ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅުމެވެ. މީގެ އިތުރުން، އެ އިދާރާތަކުން ހުށަހަޅާ ގަވާއިދުތައް ދިރާސާކޮށް، ފުރިހަމަކޮށް، އެކަންކަމުގައި ކުރިއަށް ދެވިދާނެގޮތުގެ ލަފާދިނުމާއި، އެ އިދާރާތަކާއި ބައްދަލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ހިންގާ ކަންކަމާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ހޯދައި، ސުވާލުކޮށް، އެ އިދާރާތަކުން ކުރަންޖެހޭ ކަންކަން އެ އިދާރާތަކުން ކުރަމުންދާގޮތް ބަލައި، އިޞްލާޙުކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަޔާންކޮށްދިނުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA