ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

20 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީ

ތަފާސްހިސާބު

11

މެންބަރުން

14

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

4

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން

22 ޖުލައި 2024

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

5 ޖޫން 2024

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

3 ޖޫން 2024

ސަރުކާރު މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރާ މިންވަރު ބަލާ ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން

9 ޖުލައި 2023

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

18 ޖުލައި 2024

17 ނޮވެންބަރު 2023 ގައި އުފައްދާފައިވާ ވުޒާރާތަކާއި، އެ ވުޒާރާތަކުގެ މަސައްކަތުގެ ދާއިރާތައް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާސްކުރެއްވުމަށްޓަކައި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

26 ޖޫން 2024

ޢާންމު ކޮމިޓީން 26 ޖޫން 2024 ގައި ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ

ކުރިޔަށް ދަނީ

6 ޖޫން 2024

ވަޒީރުންގެ މަޖިލީހަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވާފައިވާ 3 ވަޒީރުންނަށް ރުހުން ދިނުމުގެ މައްސަލަ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

5 ޖޫން 2024

ކޮމިޓީއާއި ގުޅޭ ޢާންމު އުޞޫލުތައް ކަނޑައެޅުން

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

3 ޖޫން 2024

ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި މުޤައްރިރުގެ ނައިބު އިންތިޚާބުކުރުން.

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA