ކޮމިޓީގެ ނަން

ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

24 އޯގަސްޓު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ސްޓޭޓް ޓްރޭޑިންގ އޯގަނައިޒޭޝަންއިން ވިއްކާ ބޭސްތަކުގެ އަގު ބޮޑުވެފައިވާ މައްސަލަ

ޚުލާސާ

-

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

24 އޯގަސްޓު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA