ވަގުތީ ކޮމިޓީ (މަސައްކަތް ނިމިފައި)

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީތައް އެކުލަވާލުމަށް ހޮއްވެވި ވަގުތީ ކޮމިޓީ

ތަފާސްހިސާބު

11

މެންބަރުން

1

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

2

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA