ވަގުތީ ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް)

ތަފާސްހިސާބު

7

މެންބަރުން

1

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

62

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

މި ސަބް ކޮމިޓީ އުފެދިފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީގެ 6 މެމްބަރުންގެ މައްޗަށެވެ. މި ސަބް ކޮމިޓީއާ ހަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ލަޠީފް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA