19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކޮވިޑް-19 ޙާލަތާ ގުޅިގެން ރައްޔިތުންނަށް އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ)

މި ސަބް ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 8 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވުނު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ކޮވިޑް-19 ޙާލަތާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލޭ އަދި ގެއްލިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި ރަށްރަށުގައި އާމްދަނީ ނުލިބިދާނެކަމުގެ ބިރުހީވެފައިވާ ތިބި ރައްޔިތުންނަށް ތަސައްލީއެއް ހޯދައިދިނުމަށް ކުރެވިދާނެ ކަންކަން ބަޔާންކޮށް މަޑަވެލި ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން ފިރުޝާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކޮށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޢަބްދުލްމުޣުނީ

މުޤައްރިރު

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ރިޟާ

މިލަންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ނާޒިލް

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA