19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (މީރާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން)

މި ސަބް ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 8 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކޮށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މުޤައްރިރު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޣުނީ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
8 ޖޫން 2020 - މީރާގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA