19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް-ކޮމިޓީ (މީރާ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކުރުން)

މި ސަބް-ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 8 ޖޫން 2020 ވަނަ ދުވަހު އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ މި އަހަރުގެ 32 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. މި ސަބް-ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރީ ރިޕޯޓު ދިރާސާކޮށް އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއަށް ފޮނުވުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މުޤައްރިރު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޣުނީ

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
8 ޖޫން 2020 - މީރާގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ އަހަރު ރިޕޯޓް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA