19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކުރީގެ ކައުންސިލްތަކާގުޅޭ)

ކުރީގެ ކައުންސިލްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުން

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ވަޙީދު

މުޤައްރިރު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޝިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
13 ޖޫން 2022 - 5 ވަނަ ބައްދަލުވުން
1 ނޮވެމްބަރު 2021 - 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2021 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
1 ނޮވެމްބަރު 2021 - ނައިފަރު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅޭ
17 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA