19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ކަމަދޫ މައްސަލަތަކާގުޅޭ)

ބ.ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތައް ދިރާސާކުރުން

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ވަޙީދު

މުޤައްރިރު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ފިރުޝާން

މަޑަވެލި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
1 ނޮވެމްބަރު 2021 - 4 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2021 - 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
25 ފެބްރުއަރީ 2021 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
17 ފެބްރުއަރީ 2021 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
1 ނޮވެމްބަރު 2021 - ނައިފަރު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅޭ
17 ފެބްރުއަރީ 2021 - ކަމަދޫ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA