MDP

ޢަބްދުﷲ ސަނީފް

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ
މެންބަރުގެ ގޮނޑި
މެންބަރަށް ގުޅުއްވުމަށް
 • ތަފާސްހިސާބު

  6

  ކޮމިޓީ

  3

  މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތް

  2

  ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

  މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

  -

  މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް

  ޝާމިލްވެލައްވާ މަޖިލީހުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް

  ބިލު
  ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީ ބިލު
  ކުއްލި މައްސަލަ
  ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 170 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު ޢަބްދުﷲ ސަނީފް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކުއްލި މައްސަލަ
  ބިލު
  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

  ޝާމިލްވެލައްވާ ކޮމިޓީތަކުގެ މަސައްކަތްޕުޅުތައް

  އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ
  ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭތަރި އޮތޮރިޓީ ބިލު
  މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ
  ޤާނޫނު ނަންބަރު 2/99 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމާބެހޭ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު

  ޝާމިލްވެލައްވާ ކޮމިޓީތައް

  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  މަޖިލީހާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
  އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކް ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ
  ހިއުމަން ރައިޓްސް އެންޑް ޖެންޑަރ ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ވަގުތީ ކޮމިޓީ
  މުޅި މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ
  މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީއާއި ގަވާއިދު ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

  މަސައްކަތް ހިނގަމުންދާ

  ވަގުތީ ކޮމިޓީ
  އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުﷲ އަމީންގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި)

  މަސައްކަތް ނިމިފައިވާ

  © 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA