19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާއި ސުލޫކު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުﷲ އަމީންގެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި)

މިނިސްޓަރ އޮފް ހެލްތް ޢަބްދުﷲ އަމީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ދެއްވި މަޢުލޫމާތަކީ ސައްޚަ މަޢުލޫމާތެއް ނޫންކަމަށް 16 އޮގަސްޓް 2020 ގައި އޮޑިޓަރ ޖެނެރަލް ނެރުއްވި "ކޮވިޑް-19 އާގުޅޭ ޚަރަދުތަކުގެ ކޮމްޕްލަޔަންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓް" ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާތީ، މަޖިލީހުގެ އިމްތިޔާޒާ ގުޅޭ އެ މައްސަލަ ދިރާސާކުރައްވަން ހޮއްވެވި ސަބް-ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އަޙްމަދު ހާރޫން

މުޤައްރިރު

މަނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ސަނީފް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔާސިރު ޢަބްދުއްލަޠީފް

ކުޅުދުއްފުށި އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޢީ

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ވިސާމް

ގަމު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ
ކޮމިޓީއަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވުމަށް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA