ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސަލާމަތީ ޚިދުމަތްތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއާ ޖުޑީޝިއަރީ ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (149 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލައާ ގުޅޭ)

ތަފާސްހިސާބު

5

މެންބަރުން

2

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

4

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA