މަޖިލިސް ޓީވީ

މަޖިލިސް ޓީވީ އަރުޝީފް

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 8 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/1/8
ތާރީޚް: 18 ފެބްރުއަރީ 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 7 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/1/7
ތާރީޚް: 17 ފެބްރުއަރީ 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/1/6
ތާރީޚް: 12 ފެބްރުއަރީ 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 5 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/1/5
ތާރީޚް: 11 ފެބްރުއަރީ 2020 09:00

2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ދައުރުގެ 4 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2020/1/4
ތާރީޚް: 10 ފެބްރުއަރީ 2020 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 77 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/77
ތާރީޚް: 7 ޑިސެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 76 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/76
ތާރީޚް: 4 ޑިސެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 75 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/75
ތާރީޚް: 4 ޑިސެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 74 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/74
ތާރީޚް: 3 ޑިސެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 73 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/73
ތާރީޚް: 2 ޑިސެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 72 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/72
ތާރީޚް: 27 ނޮވެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 71 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/71
ތާރީޚް: 26 ނޮވެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 70 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/70
ތާރީޚް: 25 ނޮވެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 69 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/69
ތާރީޚް: 20 ނޮވެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 68 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/68
ތާރީޚް: 19 ނޮވެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 67 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/67
ތާރީޚް: 18 ނޮވެމްބަރު 2019 09:00

19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 66 ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/66
ތާރީޚް: 17 ނޮވެމްބަރު 2019 09:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 65ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/65
ތާރީޚް: 14 ނޮވެމްބަރު 2019 09:00

19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 62ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/62
ތާރީޚް: 6 ނޮވެމްބަރު 2019 09:00

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 58ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/58
ތާރީޚް: 28 އޮކްޓޯބަރު 2019 09:00

19ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 56ވަނަ ޖަލްސާ

ޖަލްސާ: 19/2019/3/56
ތާރީޚް: 22 އޮކްޓޯބަރު 2019 09:00

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA