19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

މުޤައްރިރު

ދުވާފަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޢީ

މަކުނުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
31 ޑިސެމްބަރު 2020 - އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓު (2020)
3 މާރިޗު 2020 - ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު
30 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ބިލު ދިރާސާކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA