ވަގުތީ ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ރިޒޯޓުތަކުގެ ސަރވިސް ޗާޖް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލު ދިރާސާކުރުން)

ތަފާސްހިސާބު

3

މެންބަރުން

1

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

2

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ތަޢާރުފު

ސަބް ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 09 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން ސަރވިސް ޗާޖް ދެމުންގެންދޭތޯ ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ސަރވިސް ޗާޖް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު ދިރާސާކޮށް ސަބް-ކޮމިޓީގެ ނިންމުން މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA