19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ (ރިޒޯޓުތަކުގެ ސަރވިސް ޗާޖް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުޞޫލު ދިރާސާކުރުން)

ސަބް ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 09 ޖުލައި 2019 ގައި ބޭއްވުނު 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީގެ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ 03 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައެވެ. ސަބް ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ ރިޒޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނަށް ގަވާއިދުން ސަރވިސް ޗާޖް ދެމުންގެންދޭތޯ ބަލައި، އެ ފަރާތްތަކަށް ސަރވިސް ޗާޖް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރަމުންދާ އުސޫލު ދިރާސާކޮށް ސަބް-ކޮމިޓީގެ ނިންމުން މައި ކޮމިޓީއަށް ހުށަހެޅުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މުޤައްރިރު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޣުނީ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޙުސިން ޙަމީދު

ނިލަންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA