19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 2

ކައުންސިލްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތައް ދިރާސާކުރުން

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އަޙްމަދު ޒާހިރު

މުޤައްރިރު

ގައްދޫ ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
7 އޯގަސްޓު 2019 - 3 ވަނަ ބައްދަލުވުން
15 ޖުލައި 2019 - 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން
9 ޖުލައި 2019 - 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
9 ޖުލައި 2019 - ލޯކައުންސިލްތަކުން ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތައް ދިރާސާކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA