19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އަޙްމަދު ސަލީމް

މުޤައްރިރު

ހޯރަފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޚައިތަމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ޙުސައިން

ކެންދޫ ދާއިރާ

JP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަޢުދު ޙުސައިން

ވިލިނގިލި ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ

ދާންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ފިރުޝާން

މަޑަވެލި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޒާހިރު

ގައްދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަލީމް

އޭދަފުށި ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
15 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 47 ވަނަ
12 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 48 ވަނަ
8 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 46 ވަނަ
7 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 45 ވަނަ
6 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 44 ވަނަ
އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
23 އޯގަސްޓު 2020 - "ރާއްޖޭގެ މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށުންނާއި ފަޅުރަށްތަކުންނާއި އަދި އެކި ބޭނުންތަކަށް ދޫކުރެވިފައިވާ ރަށްރަށުން ރުއްގަސް ނަގައިގެން ގެންދާތީ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު"، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
18 އޯގަސްޓު 2020 - ވ. ރަކީދޫގައި ބަނދަރު ހެދުމާގުލޭގޮތުން ހުށަހަލާފައިވާ މައްސަލަ
17 އޯގަސްޓު 2020 - ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ރަށްގިރުމާއި އުދަ އެރުމުގެ މައްސަލައަށް ޙައްލެއް ހޯދުމަށް ކޮމިޓީއިން ކުރާ ދިރާސާ
17 އޯގަސްޓު 2020 - "ވ.ފުލިދޫ ގިރެމުންދާ މައްސަލައާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު" އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމި ގޮތުގެ ރިޕޯޓު
11 އޯގަސްޓު 2020 - އއ. މަތިވެރި ބަނދަރުގެ ތޮށިގަނޑު މަރާމާތުގެ މަސައްކަތް ހަލުވި ކުރުމަށް ސަރުކާރުގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެނެސްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2020 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA