19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އަޙްމަދު ސަލީމް

މުޤައްރިރު

ހޯރަފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޚައިތަމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ޙުސައިން

ކެންދޫ ދާއިރާ

JP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ސަޢުދު ޙުސައިން

ވިލިނގިލި ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ

ދާންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ފިރުޝާން

މަޑަވެލި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޒާހިރު

ގައްދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަލީމް

އޭދަފުށި ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
23 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 57 ވަނަ
10 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 56 ވަނަ
9 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 55 ވަނަ
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 54 ވަނަ
28 އޮކްޓޯބަރު 2020 - 2020 ވަނަ އަހަރުގެ 53 ވަނަ
އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
15 ޑިސެމްބަރު 2020 - ތ. ވަންދޫގެ ގިރާ ސަރަޙައްދު ހިމާޔަތްކުރުމުގެ މަޝްރޫޢު ކުރިއަށްނުދާ ސަބަބު ބަލައި އެ މަސައްކަތް އަވަސްކުރުމަށް ބާރުއަޅުއްވައި ދެއްވުންއެދި އެރަށު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
3 ޑިސެމްބަރު 2020 - (ސީ.ޑީ.އާރު.އައި) ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމާމެދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމުގެ މައްސަލަ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
1 ޑިސެމްބަރު 2020 - ނައިފަރުގެ ފެނާއި ނަރުދަމާގެ މަސައްކަތް ނުނިމި އެ މަސައްކަތް ހުއްޓިފައިވުމުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް ކުރިމަތިވާ ދަތިތައް ޙައްލުކޮށްދިނުމަށް ސަރުކާރަށް ގޮވާލާ ހުށަހަޅާ ޤަރާރު
1 ޑިސެމްބަރު 2020 - ސީ.ޑީ.އާރު،އައި ގައި ދިވެހިރާއްޖެއިން ބައިވެރިވުމަށް ރުހުންދިނުމާގުޅޭ މައްސަލަ
4 ނޮވެމްބަރު 2020 - ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ބިލުގެ މަސައްކަތް އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA