19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އަޙްމަދު ސަލީމް

މުޤައްރިރު

ހޯރަފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޚައިތަމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މައްޗަންގޮޅި ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ޙުސައިން

ކެންދޫ ދާއިރާ

JP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔަޢުޤޫބު ޢަބްދުﷲ

ދާންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަޢީދު

ގެމަނަފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ފިރުޝާން

މަޑަވެލި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޒާހިރު

ގައްދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މީކާއީލު އަޙްމަދު ނަސީމް

ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަލީމް

އޭދަފުށި ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
24 ނޮވެމްބަރު 2022 - ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ބިލު ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
20 އޮކްޓޯބަރު 2022 - ފ.ނިލަންދޫ ނަރުދަމާ ނިޒާމު ހަލާކުވެ، އެ މައްސަލަ ހައްލުކޮށްދެއްވުމަށް އެދި ސަރުކާރަށް ގޮވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2022 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 26/2022 (ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ ޤާނޫނު) އަށް ... ވަނަ އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލު
31 އޯގަސްޓު 2022 - ފ. ނިލަންދޫގެ ނަރުދަމާގެ ނިޒާމު ހަލާކުވެ އެ މައްސަލަ ޙައްލުނުވެ ގިނަ ދުވަސްތަކެއްވެފައިވާތީ އެ ކަން ޙައްލުކޮށްދެއްވުމަށްއެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޤަރާރު
23 އޯގަސްޓު 2022 - ތިލަމާލެ ބްރިޖްގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ބޭނުންކުރަމުން ދިޔަ ޕްލެޓްފޯމައެއް ވިލިމާލެ ފަރަށްއަރައި ގެއްލުންވަމުންދާތީ ވިލިމާލެ ދާއިރާގެ މެންބަރު އަޙްމަދު އުޝާމް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA