ދައުލަތުގެ އިދާރާތަކާގުޅޭ ދާއިމީ ކޮމިޓީ

19 ވަނަ މަޖިލީހުގެ އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީއަށް އީމެއިލް ފޮނުއްވުމަށް
ތަފާސްހިސާބު

10

މެންބަރުން

96

ކޮމިޓީ މަސައްކަތް

188

ކޮމިޓީ ބައްދަލުވުން

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ބައްދަލުވުން

27 މާރިޗު 2024

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ 2024 ވަނަ އަހަރުގެ 1 ވަނަ ބައްދަލުވުން

13 ފެބްރުއަރީ 2024

2023 ވަނަ އަހަރުގެ 8 ވަނަ ބައްދަލުވުން

18 ޑިސެމްބަރު 2023

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން

6 ޑިސެމްބަރު 2023

އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ 2023 ވަނަ އަހަރުގެ 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން

16 އޮކްޓޯބަރު 2023

އިތުރު ބައްދަލުވުންތައް

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

18 ޑިސެމްބަރު 2023

ޤާނޫނު ނަންބަރު 9/2021 (ކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީ ޤާނޫނު) ތަންފީޒުކުރެވެމުންދާ މިންވަރު ބެލުމުގެ މަސައްކަތް

ކުރިޔަށް ދަނީ

24 މޭ 2023

މީހުން ދިރިއުޅޭ ރަށްރަށާއި، ރިސޯޓުފަހަރާ ދެމެދުގައި ކުނި އުފުލުމުގެ ޖާގަ ޤާނޫނުން ފަހިކޮށްދިނުމަށް ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޤާނޫނަށް ބަދަލުގެނައުމަށް ގޮވާލާ ނ އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުށަހެޅި މައްސަލަ

ކުރިޔަށް ދަނީ

26 އޭޕްރީލު 2023

ޕްލާސްޓިކް ކޮތަޅުން ފީ ނެގުމާގުޅޭގޮތުން މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީގެ ބޭފުޅުންނާ ބައްދަލުކުރުން

ކޮމެޓީ މަސައްކަތް ނިމިފައި

8 މާރިޗު 2023

ވ. އަންބަރާ ޓުއަރިސްޓު ރިސޯޓު ތަރައްޤީކުރާ ފަރާތްތަކުން އެ ރަށުގައި އީއައިއޭ ރިޕޯޓާ ޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ކޮށްފައިވާތީ އެކަން ބަޔާންކޮށް ވ. އަތޮޅު ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ

ކުރިޔަށް ދަނީ

28 ފެބްރުއަރީ 2023

ޤާނޫނު ނަންބަރު 2021/9 (ކްލައިމެޓް އިމަރޖެންސީގެ ޤާނޫނު) ގައި ކުރުމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަންކަން ހާސިލްވެފައިވާ މިންވަރު ދެނެގަތުން

ކުރިޔަށް ދަނީ

އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA