19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 3

ގދ. ތިނަދޫ އައު އިންޖީނުގެ ޢިމާރާތުގެ ނުނިމި ހުރި މަސައްކަތް ޙަވާލުކުރުމުގައި ގޮތް ނޭނގޭ ކަންތައްތަކެއް ހިނގާކަމަށް ބަޔާންކޮށް ޢާންމު ރައްޔިތަކު ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ ދިރާސާކުރެއްވުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޢަލީ ޙަމީދު

މުޤައްރިރު

އިސްދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނިހާދު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ފޭދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ނައިފަރު ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޤާސިމް

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA