19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 11 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވި، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ދައުލަތުން ހިންގާ، ނުވަތަ ދައުލަތުން ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކާއި ވިޔަފާރި އިދާރާތައް ހިންގަމުންދަނީ، ނުވަތަ ހިންގަނީ ހަރުދަނާ ވިޔަފާރި އުސޫލުންތޯ ބެލުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ ހިންގުން އިތުރަށް ހަރުދަނާކުރުމަށް އެއިދާރާތަކުން މަސައްކަތްކޮށްފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އެ އިދާރާތަކުގެ މާލީ ޙާލަތު ދަނީ އަހަރުން އަހަރަށް ހަރުދަނާ ވަމުންތޯ ނުވަތަ ނިކަމެތި ވަމުންތޯ ބެލުމާއި، އަދި އެ އިދާރާތަކުގެ ޙިއްޞާގެ ފައިދާ އަހަރުން އަހަރަށް ދައްކަމުން ގޮސްފައިވާ ގޮތް ބެލުމެވެ. އަދި ދައުލަތުން ޙިއްޞާވާ ކުންފުނިތަކުގެ ނުވަތަ ދައުލަތުން ޙިއްޞާވާ ވިޔަފާރި އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން އެކަށީގެންވާ ފައިދާ ނުލިބޭ ތަންތަނުން އިޞްލާޙީ ފިޔަވަޅުތައް އަޅާފައިވޭތޯ ބެލުމާއި، އަދި އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކުގެ ނަތީޖާ ދިރާސާކުރުންވެސް ހިމެނެއެވެ. މީގެ އިތުރުން ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަންގެ ބޯޑަށް މީހުން ޢައްޔަންކުރުމާއި ވަކިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޖިލީހުގެ ލަފާ ހޯދުމަށް އެދި ހުށަހެޅޭ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ އެންމެހައި ކަންކަން ކުރުމާއި، އަދި ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރަމުން ދޭތޯ ބެލުމާއި ބޯޑުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އެއްވެސް ހުރަހެއް އޮތްތޯ ބެލުމާއި، ބޯޑުގެ މަސައްކަތްތައް ހިންގަނީ ޤާނޫނާ އެއްގޮތަށްތޯ ބެލުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިލްޔާސް ލަބީބު

މުޤައްރިރު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން މުޙައްމަދުދީދީ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ރަޝީދު

މާފަންނު މެދު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ވަޙީދު

ދިއްދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން ޝިޔާން

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ފަޟުލް ރަޝީދު

ފެލިދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޙަލީމް

ބިލެތްދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނާޝިޒު

ކިނބިދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ޙަމީދު

އިސްދޫ ދާއިރާ

JP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޝިޔާމް

ނައިފަރު ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނިހާދު

ފޭދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޤާސިމް

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނާޡިމް

ދަނގެތި ދާއިރާ

MNP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
30 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2022 ވަނަ އަހަރުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަރޕްރައިސަސް ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް
24 ނޮވެމްބަރު 2022 - ތޮއްޑޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙަސަން ޝިޔާން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޤަރާރު، ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް ނިންމިގޮތުގެ ރިޕޯޓު
24 ނޮވެމްބަރު 2022 - ބޭންކުތަކުގައި ހުރި ސްޓްރެސްޑް އެކައުންޓްތަކުގެ ޕްރޮޕަޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ބޭންކުތަކަށް ދިމާވާ ދަތިތައް ބައްލަވައިދެއްވުމާގުޅޭ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
31 އޮކްޓޯބަރު 2022 - ފުވައްމުލަކަށް ދަތުރުކުރުމުގައި ހުރި ދަތިތައް ފާހަގަކުރައްވާ ފުވައްމުލަކު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު ޙުސައިން މުޙައްމަދު ދީދީ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
26 އޮކްޓޯބަރު 2022 - ޕްރައިވަޓައިޒޭޝަން އެންޑް ކޯޕަރަޓައިޒޭޝަން ބޯޑުގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ޢައްޔަންކުރައްވައި،މަޖިލީހުގެ ރުހުން ހޯއްދެވުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލައިގެ ރިޕޯޓު
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA