ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޖްތިމާޢީ ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

9 ނޮވެމްބަރު 2021

ސްޓޭޓަސް

ކުރިޔަށް ދަނީ

ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް

ޚުލާސާ

ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅިފައިވާ މައްސަލަތައް

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

9 ނޮވެމްބަރު 2021 - ކުރިޔަށް ދަނީ

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
2 ނޮވެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ 30 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA