19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީ

ޢާންމު ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޙަސަން ލަޠީފް

މުޤައްރިރު

ހެންވޭރު ހުޅަނގު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން ޝިޔާން

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާދަމް ޢަލީ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

އަލިފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް

ކުރެންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
22 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގެ ވީ.އައި.ޕީ ލައުންޖުގެ ޚިދުމަތް ހޯއްދެވުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
20 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްއަށް ތައްޔާރުކުރައްވާ ގެކޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރާނެ މުއައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ފާސްކުރުމަށްޓަކައި ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ.
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ ސެކިއުރިޓީ އެސެސްމަންޓް ހެދުމަށްފަހު މިނިސްޓްރީ އޮފް ޑިފެންސް އިން ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ
14 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސްގެ ރަސްމީ ގެކޮޅުގެ ޚަރަދު ހިމަނުއްވައިގެން އެކުލަވާލާފައިވާ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ 2022 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް
5 ސެޕްޓެމްބަރު 2021 - އިންޓަރނޭޝަނަލް ޕާލިމަންޓް ފޮރ ޓޮލެރެންސް އެންޑް ޕީސް (އައި.ޕީ.ޓީ.ޕީ) އިން ފޮނުއްވާފައިވާ އެމްއޯޔޫ ގައި ސޮއެކުރުމާމެދު ލަފަޔަކަށް އެދި ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA