19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީ

ޢާންމު ކޮމިޓީ

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އާދަމް ޢަލީ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

އަލިފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް

ކުރެންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޝިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
16 މޭ 2023 - އެޓާރނީ ޖެނަރަލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލައިގެ ބަހުސްގައި މެންބަރުންނަށް ވާހަކަދެއްކުމަށްދެވޭ ފުރުޞަތުގެ ދިގުމިން ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް ފޮނުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
27 ފެބްރުއަރީ 2023 - ގްލޯބަލް އޯގަނައިޒޭޝަން އޮފް ޕާލިމެންޓޭރިއަންސް އެގެއިންސްޓް ކޮރަޕްޝަން (ގޯޕެކް) ގައި ބަރިވެރިވުމުގެ ލަފަޔަކަށް އެދިވަޑައިގެން ފޮނުވާފައިވާ މައްސަލަ
1 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2023 އަހަރުގެ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓާއި ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޓީގެ ދާއިރާގައި ހިމެނޭ ކަންކަމާއި ބެހޭގޮތުން ކޮމިޓީއަށް ފެންނަ ޚިޔާލުތައް ހުށަހެލުން.
1 ނޮވެމްބަރު 2022 - 2023 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދަޢުލަތުގެ ބަޖެޓުގެ ބަހުސްގެ އެކިއެކި މަރުޙަލާތަކުގައްޔާއި ޖަވާބުދާރީވުމުގައި މިނިސްޓަރަށް ދެވޭ ވަގުތު ކަނޑައެޅުއްވުން.
19 އޮކްޓޯބަރު 2022 - ައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންނަށް ވެލާނާ އިންޓަރނޭޝަނަލް އެއަރޕޯޓަށް ވަދެ ނުކުތުމުގައި ދިމާވާ ދަތިތައް ޙައްލު ކުރެވޭނެ ނިޒާމެއް ޤާއިމްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށައަޅާފައިވާ މައްސަލަ
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA