19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީ

މި ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 11 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވި، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތަކީ، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަންކަން ހިންގުމުގެ އުސޫލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން، މުރާޖަޢާކުރަންޖެހޭ ކަންކަން މުރާޖަޢާކުރުމާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދަށް އެއްވެސް އިޞްލާޙެއް ގެންނަންޖެހޭކަމަށްވާނަމަ، އެކަމެއް ދިރާސާކުރުމާއި، އެހެން ކޮމިޓީއެއްގެ މަސްއޫލިއްޔަތުގެ ދާއިރާގައި ނުހިމެނޭ މެންބަރުންގެ މުސާރައާއި ޢިނާޔަތްތަކާ އެފަދަ އެހެނިހެން ކަންކަން ދިރާސާކުރުމާއި، ޕާލިމަންޓަރީ ސަރވިސްގައި ހިމެނޭ މުވައްޒަފުންގެ ކަންތައްތަކުގައި މަޖިލީހުގެ ރައީސަށް ލަފާދިނުމާއި ޕާލިމަންޓަރީ ސަރވިސްގެ ގަވާއިދަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތައް ދިރާސާކޮށް ބަދަލު ގެނައުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ޝާހިދު

މުޤައްރިރު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްޣަނީ ޢަބްދުލްޙަކީމް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ކުރެންދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު ޙުސައިން

އަލިފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޝިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ޢާޡިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޔޫނުސް ޢަލީ

ހޮޅުދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރީގެ މެންބަރުން
އާދަމް ޢަލީ

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޫސާ ސިރާޖު

ފޮނަދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިލްޔާސް ލަބީބު

ހުޅުދޫ ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA