19ވަނަ މަޖިލީހުގެ އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުމަށް ހޮއްވެވި ސަބް ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޙަސަން ޝިޔާން

މުޤައްރިރު

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާދަމް ޢަލީ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
11 ފެބްރުއަރީ 2020 - ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާގެ އިސްވެރިންނާ ބައްދަލުކުރުން
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ސަރޖެންޓް އެޓް އާމްސްއާ ބައްދަލުކުރުން
10 ފެބްރުއަރީ 2020 - ކޮމިޓީގެ މުޤައްރިރާއި ނައިބު މުޤައްރިރު ހޮއްވެވުން
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުން
4 ފެބްރުއަރީ 2020 - އޯޕަން ޑޭ އިންތިޒާމް ކުރުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA