19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޢާންމު ކޮމިޓީގެ ސަބް ކޮމިޓީ 1

މިއީ ޢާންމު ކޮމިޓީއަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން 3 މައްސަލައެއް ބެއްލެވުމަށް ހޮއްވަވާފައިވާ ސަބްކޮމިޓީއެކެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
މުޙައްމަދު ރާޝިދު

މުޤައްރިރު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އާދަމް ޢަލީ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޝާހިދު

ފުނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2023 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA