19ވަނަ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުން

އަޙްމަދު ޠާރިޤް

މަހިބަދޫ ދާއިރާ

PPM

މެންބަރުގެ ތަޢާރުފް

-

މެންބަރު ކުރައްވާފައިވާ ޚިދުމަތް
ޝާމިލްވެލައްވާ ބައެއް މަސައްކަތްޕުޅުތައް

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA