19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ޕެޓިޝަން ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އިބްރާހިމް ނަޞީރު

މުޤައްރިރު

މުލަކު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުލްމުޣުނީ

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ސަލީމް

ހޯރަފުށި ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ޝިފާޢު

އިހަވަންދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ޝަރީފް

ކެލާ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަބްދުﷲ ޝަހީމް ޢަބްދުލްޙަކީމް

ކަނޑިތީމު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން އަޙްމަދު

އިނގުރައިދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ޤާސިމް

ކެޔޮދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގެ ބައްދަލުވުންތައް
ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކައްތައް / މައްސަލަތައް
14 އޮކްޓޯބަރު 2019 - ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު: M19/PT/2019/2
9 އޯގަސްޓު 2019 - ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓު ނަންބަރު M19/PT/2019/01
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2019 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީސްގެ އިދާރާA