19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ

ލާމަރުކަޒީ ކޮމިޓީ އުފައްދާފައިވަނީ 11 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވި، 19 ވަނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 6 ވަނަ ޖަލްސާގައެވެ. މި ކޮމިޓީގެ މަސްއޫލިއްޔަތުތަކަކީ، ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން އިދާރީ ދާއިރާތައް ހިންގުމާގުޅޭ އެންމެހައި ކަންކަން ބަލައި ދިރާސާކޮށް އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުމާއި، ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީއާއި، ސިޓީ ކައުންސިލްތަކާއި، އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅުންހުރި ކަންކަން ކުރުމާއި، އަދި މިނޫންވެސް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދުގެ 120 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން ކޮމިޓީއާ ޙަވާލުވެފައިވާ މަސްއޫލިއްޔަތުތައް އަދާކުރުމެވެ.

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
ޢަލީ ނިޔާޒް

މުޤައްރިރު

ހުޅުމާލެ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ފަލާޙް

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މާފަންނު ހުނޅަގު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނަޝީދު ޢަބްދުﷲ

ނޮޅިވަރަމް ދާއިރާ

IND | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙިސާން ޙުސައިން

ތުޅާދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރާޝިދު

ކޮމަންޑޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

މައްޗަންގޮޅި އުތުރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙަސަން ޝިޔާން

ތޮއްޑޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިސްމާޢީލް އަޙްމަދު

ދުވާފަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ރަޝީދު

ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކުރީގެ މެންބަރުން
ޢަލީ ޙަމީދު

އިސްދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ޝާޒު

ގުރައިދޫ ދާއިރާ

PNC | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޙުސައިން ފިރުޝާން

މަޑަވެލި ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޒާހިރު

ގައްދޫ ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު މުމްތާޒް

ފުވައްމުލަކު ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ވަޙީދު

އުނގޫފާރު ދާއިރާ

DEM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

© 2024 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA