ކޮމިޓީގެ ނަން

އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީގެ ޖޮއިންޓް ކޮމިޓީ

ތާރީޚް

13 ނޮވެމްބަރު 2019

ސްޓޭޓަސް

ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ އެކުގައި "ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ބިލު" ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

ޚުލާސާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޤްތިޞާދީ ކޮމިޓީއާއި އެންވަޔަރަންމަންޓް އެންޑް ކްލައިމެޓް ޗޭންޖް ކޮމިޓީ އެކުގައި "ދަނޑުވެރިކަމުގައި ބޭނުންކުރާ ޕެސްޓިސައިޑާބެހޭ ބިލު" ދިރާސާކުރައްވައި ނިންމެވިގޮތުގެ ރިޕޯޓު

މިހާރު އޮތް ހިސާބް

13 ނޮވެމްބަރު 2019 - ރިޕޯޓް ހުށައެޅިފައި

ގުޅުންހުރި ބައްދަލުވުންތައް
3 ސެޕްޓެމްބަރު 2019 - 01 ވަނަ ބައްދަލުވުން
3 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 02 ވަނަ ބައްދަލުވުން
6 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 03 ވަނަ ބައްދަލުވުން
7 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 04 ވަނަ ބައްދަލުވުން
8 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 05 ވަނަ ބައްދަލުވުން
16 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 06 ވަނަ ބައްދަލުވުން
21 އޮކްޓޯބަރު 2019 - 07 ވަނަ ބައްދަލުވުން
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2021 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA