19ވަނަ މަޖިލީހުގެ ގަވާއިދު ކޮމިޓީ

-

ކޮމިޓީގައި ހިމެނޭ މެންބަރުން
އަޙްމަދު ޢާމިރު

މުޤައްރިރު

ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާ

MDA | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހިމް ނަޞީރު

މުޤައްރިރުގެ ނައިބު

މުލަކު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޢަލީ ޢާޡިމް

މެދުހެންވޭރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ޖަމްޝީދު މުޙައްމަދު

ކުޅުދުއްފުށި ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިކްރާމް ޙަސަން

ދިއްގަރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މޫސާ ސިރާޖު

ފޮނަދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

މުޙައްމަދު ނިހާދު

ފޭދޫ ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހީމް ނާޒިލް

ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އަޙްމަދު ޠާރިޤް

މަހިބަދޫ ދާއިރާ

PPM | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

އިބްރާހިމް މުޢިއްޒު

ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާ

MDP | އިތުރަށް ވިދާޅުވޭ

ކޮމިޓީގައި މިހާރު ހުރި މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
26 ޖޫން 2022 - ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުތައް ބަޔާންކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ކޮމިޓީ
6 ޖޫން 2022 - ޤާނޫނު ނަންބަރު 2011/3 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ޤާނޫނު) ގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތަކާއި، މިހާތަނަށް ހަދާފައިވާ ގަވާއިދުތަކާއި ނެހެދިވާ ގަވާއިދުތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށް.
18 މޭ 2022 - "ސްކޫލް ފިޔަވައި ކިޔަވައިދޭ އެނޫން ތަންތަން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމާއި ހިންގުމުގެ ގަވާއިދު" އަށް އިސްލާޙުގެނައުމަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލަ.
18 މޭ 2022 - ބައެއް މިނިސްޓްރީތަކުންނާއި ސަރުކާރުގެ އިދާރާތަކުން ޤާނޫނުތަކުގެ ދަށުން ހަދަންޖެހޭ ގަވާއިދުތައް އެ ޤާނޫނުތަކުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގެ ތެރޭގައި ހަދާފައިނުވާތީ، ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ
31 ޑިސެމްބަރު 2021 - 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ކޮމިޓީ ހާޒިރީ
އިތުރު މަސައްކަތްތައް / މައްސަލަތައް
  • ބޭނުންވެލައްވާ މަޖިލިސް ޚިޔާރުކުރައްވާ

© 2022 ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސްގެ އިދާރާA